Het logo-team

De logopedisten

Onze logopedisten werken zowel in individuele sessies, als met kleine groepjes en in klasverband. Elke klas heeft een vaste logopediste, zodat zij zich kan specialiseren in methodes en materies die specifiek zijn voor die klas.

Om te bepalen welke vormen van therapie het meest gunstig zijn voor een bepaald kind proberen wij een globaal beeld te krijgen van het taalfunctioneren van dit kind. Dit doen we aan de hand van testing en observatie in verschillende situaties (klas, speelplaats, individueel). Deze gegevens worden verder aangevuld met observaties van de ouders, de leerkrachten, het CLB, de thuisbegeleiding, centra voor ontwikkelingsstoornissen, …

 

 

Logopedie wordt ingeschakeld:

 

* indien het spreken uitblijft

 

* als de noodzaak bestaat om een ondersteunend communicatiesysteem in te schakelen zoals prenten of spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG)

 

* als er zich opvallende articulatieproblemen voordoen

 

* als er achterstand is op gebied van passieve woordenschat

* als er achterstand is op gebied van actieve woordenschat

 

* wanneer er problemen zijn op zinsniveau

 

* indien het kind problemen heeft om een gebeurtenis correct of chronologisch te verwoorden

 

* bij voorbereidende oefeningen op lezen en schrijven

 

* voor leesbegeleiding bij technisch en begrijpend lezen en dit voornamelijk in functie van functioneel lezen (verhogen van de persoonlijke zelfredzaamheid) door te leren lezen en begrijpen van veel voorkomende woorden en opschriften.