Beschermcomité / oudercomité

P1050583

Het oudercomité en het beschermcomité

 

Samenstelling oudercomité

Iedereen die naar Belgisch recht in het bezit is van het ouderlijk gezag, of die voogdij of de pleegvoogdij uitoefent over de regelmatig ingeschreven leerlingen van de Basisschool Buitengewoon Onderwijs ‘De Horizon’ kan deel uitmaken van het oudercomité. In geval van feitelijke of wettelijke scheiding kunnen beide ouders deel uitmaken van het oudercomité, ongeacht wie het exclusief ouderlijk gezag uitoefent.

Het minimum aantal leden van het oudercomité is vastgelegd op 3. Er is geen maximaal aantal leden van het oudercomité.


Werking

Naast specifieke acties die wij ondernemen zijn er op regelmatige basis vergaderingen met de vertegenwoordigers van de school. Gedurende deze meetings worden concrete acties besproken en voorbereid en bespreken wij met de vertegenwoordigers van de school hoe bepaalde punten met betrekking tot onze kinderen op school kunnen verbeterd en/of aangepast worden.

Het oudercomité vergadert in principe 4 keer per schooljaar, in de periode van september tot juni. De data worden ten laatste in het begin van het schooljaar vastgelegd. De voorzitter kan eventueel beslissen hiervan af te wijken.
Annuleren van een vergadering of het veranderen van een datum zijn mogelijk.


Doel van de vereniging

Met alle nuttige middelen bijdragen tot de bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen van onze basisschool de “Horizon”.
De samenwerking tussen de ouders en school nastreven.
De nodige fondsen verzamelen om voormelde doelstellingen te verwezenlijken, onder meer door activiteiten en manifestaties te organiseren.


Doelstellingen van het oudercomité

De basisdoelstelling van het oudercomité is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht het oudercomité een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Het oudercomité wil de betrokkenheid van de ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van hen en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Het oudercomité heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende 5 kerntaken zal opnemen:
* informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders
* ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren
kennen
* sport en spelactiviteiten aanbieden, in samenwerking met de school en buiten de
schooluren
* de lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam
* inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren


Wie zijn de leden

De vereniging bestaat uit leden van de oudervereniging, ambtshalve de instellingshoofden van de basisschool, en één of meerdere afgevaardigde leerkrachten van de basisschool.

Wie geïnteresseerd is kan zich wenden tot de directeur voor meer info.