Onze visie-missie

Ons pedagogisch project

Het pedagogisch project van “De Horizon” met de schoolvisie en de bijhorende doelstellingen is gebaseerd op het pedagogisch project van het GO!, de ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs type 2 en specifieke orthopedagogische en orthodidactische middelen eigen aan het werken met onze doelgroepen. Vanzelfsprekend staat “De Universele Verklaring van de Rechten van het kind” hierbij centraal en voorop.

Dit pedagogisch project kwam tot stand in samenwerking met alle actoren betrokken bij onze school (schoolteam, CLB-team, pedagogische begeleidingsdienst van het GO! en de ouders).

 


Algemene doelstelling van de school

 

Streven naar maximale ontwikkelingskansen en ontplooiingskansen van de individuele leerling binnen het totaliteitsprincipe gericht op een algemene participatie binnen de verschillende geledingen van onze maatschappij vanuit een maximaal ontwikkelde zelfstandigheid.

 


1.  Onze school en zijn visie en doelstellingen vanuit het PPGO

De Horizon is een school waar het kind centraal staat, zich goed en welkom moet kunnen voelen en graag naar school komt. Wij aanvaarden kinderen zoals ze zijn, met hun specifieke persoonlijkheid, eigenheid, problemen en talenten. Elke leerling krijgt een individuele aanpak waarbij verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en aandacht centraal staan om zo een band te kunnen creëren met elke leerling. Vertrouwen en veiligheid zijn de fundamenten zonder dewelke onze kinderen zich niet kunnen ontwikkelen.

 

Wij staan open voor alle kinderen ongeacht sociale klasse, etnische afkomst, nationaliteit of geslacht. Wij hebben belangstelling en respect voor alle overtuigingen. Dit pluralistische principe willen wij aan al onze kinderen meegeven.

Ieder kind heeft in onze school recht op gelijke kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij spelen in op de mogelijkheden van elk kind door onderwijs op maat.

 

Wij helpen onze kinderen op te voeden tot creatieve mensen die gezond en kritisch kunnen oordelen en zich een eigen mening kunnen vormen; dit steeds binnen hun individuele mogelijkheden en via aangepaste werkvormen.

We streven ernaar een “open” school te zijn waarbij het personeel een team vormt dat ten dienste staat van de leerlingen en hun ouders; een team met een eigenheid waarbij elkeen zijn specifieke sterke punten kan ontplooien tot een meerwaarde. Kwaliteit wordt steeds geplaatst boven kwantiteit; het ‘goed’ van het kind is de beslissende factor.

 

Bij alle activiteiten wensen wij als school steeds het praktische, toepasbare en functionele op de voorgrond te plaatsen. Alles wat onze leerlingen leren en ontwikkelen moet praktisch gebruikt kunnen worden, onmiddellijk of op langere termijn. Daarbij dienen we steeds rekening te houden met de beperkingen die onze leerlingen blijvend zullen ondervinden.

Als team wensen wij ons te richten op de talenten van onze kinderen en deze te benutten om hen nog meer kansen te bieden.

Naast de klassieke leergebieden besteden wij extra aandacht aan vrijetijdsbesteding, seksuele en relationele vorming.
Ook sport, beweging, creativiteit en gezondheid krijgen een centrale plaats.

 

Kinderen in problematische opvoedingssituaties trachten we perspectieven en kansen aan te reiken vanuit een orthopedagogisch kader door te werken met de kinderen zelf, de ouders en de hulpverleners.

We geloven dat we samen iets kunnen bijdragen aan een humane samenleving waarin er plaats is voor onze kinderen.

 

2.  Hoofddoelstellingen van het werken met kinderen binnen de pijlers van het GO!

* Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf, met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.

* Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.

* Mondig zijn, ideeën juist en helder kunnen vertolken.

* Intellectueel nieuwsgierig blijven, levenslange zin voor studie en vorming.

* Emotionele, esthetische en morele bewogenheid.

* Oog hebben voor sociale werkelijkheid en maatschappelijke ongelijkheid.

* De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen vooropstellen en dit ideaal in de praktijk verwezenlijken.

3.  Hoofddoelstellingen van het werken met de kinderen binnen de ontwikkelingsdoelen T2

3.1 Communicatie en taal

De nodige communicatie-, taal-, lees- en schrijfvaardigheden aanleren om op een functionele, zelfstandige manier te kunnen deelnemen aan alle facetten van het dagelijkse leven en onze maatschappij.
Verschillende communicatiesystemen inoefenen.
Communicatie inoefenen met gekende en niet gekende personen van verschillende leeftijden en op verschillende niveaus.

 

3.2 Leren leren

Een aangepaste werk-, taak- en leefhouding ontwikkelen en toepassen op verschillende niveaus om maximaal zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij.

 

3.3 Motorische ontwikkeling en lichamelijke opvoeding
Ontwikkelen van een gezonde geest in een gezond lichaam.
De nodige motorische vaardigheden ontwikkelen om zich te kunnen verplaatsen binnen onze maatschappij.
Ontwikkelen van sportvaardigheden om deze toe te passen binnen vrije tijd, sportclub, jeugdvereniging.

 

3.4 Muzische vorming

Ontwikkelen van exploratie, het experimenteren en representeren binnen alle domeinen van muzische vorming, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en talenten van elke individuele leerling.
Spel, vrijetijdsbesteding en hobby aanmoedigen en begeleiden als middel binnen de totale ontwikkeling van onze leerlingen.

 

3.5 Sociaal-emotionele ontwikkeling

De nodige waarden en normen van onze maatschappij duiden en leren toepassen. Leren samenleven in verschillende situaties met rechten en plichten op een aangename manier voor alle deelnemers. Stimuleren en begeleiden van emotionele en sociale beleving op verschillende niveaus.

 

3.6 Wereldoriëntatie

Op een functionele manier zelfredzaamheid (persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk) en zelfstandigheid aanleren die toegepast kunnen worden binnen onze maatschappij. Het wereldbeeld van de leerlingen vergroten.

 

3.7 Wiskunde: functioneel rekenen

De nodige rekenvaardigheden en geldrekenvaardigheden aanleren om op een functionele en zelfstandige manier te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in onze maatschappij.

 

3.8 ICT 

De nodige computervaardigheden aanleren om op een functionele, veilige en zelfstandige manier te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in onze maatschappij.