De evaluatie

1. De rapporten

Tegen de kerstvakantie en naar het einde van het schooljaar toe mogen de ouders, opvoeders zich verwachten aan een rapport. Hierin staat vermeld welke activiteiten gedaan werden en welke doelstellingen tijdens de periode aan bod kwamen. Op die manier krijgt elke ouder een zicht op wat hun kind kan en kent. Een rapport is als het ware een schriftelijke neerslag van alle leden van het team dat met uw kind werkt en waarin alle vorderingen genoteerd staan.
Er wordt echter geen puntenquotering gebruikt, maar een evaluatie van concrete doelstelling. Het rapport omvat alle onderdelen van de totaalontwikkeling van het kind.


2. Evaluatie

Evaluatie door de leerkrachten gebeurt binnen ons onderwijs hoofdzakelijk op basis van observatie. Slechts binnen beperkte domeinen en in bepaalde PE’s is een evaluatie op basis van tastbare resultaten mogelijk.

Evaluatie gebeurt op regelmatige tijdstippen of na inoefening van een bepaald leeronderdeel. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling. Evaluatie en observatiegegevens worden door de leerkrachten verzameld en bijgehouden. Ook de bijzondere leerkrachten en het paramedisch personeel houden een evaluatie bij van elke leerling.


3. Tussentijds overleg

Op vraag van de ouders en/of de school en/of het CLB kan een tussentijds overleg doorgaan. Dan gaan we rond de tafel zitten om de evolutie van een leerling te bespreken en eventuele andere problemen.