De communicatie

De communicatie


1. De oudercontacten

Eind september organiseren we een info-avond. De bedoeling van die info-avond is een woordje uitleg over de school te geven en de ouders en de opvoeders kennis te laten maken met de school- en klasomgeving. Ook zet het schoolteam de werking met de kinderen uiteen.
Deze info-avond richt zich vooral tot de nieuwe leerlingen, maar de ook de andere ouders zijn steeds van harte welkom om eens naar de klas van hun kind te komen kijken en zo kennis te maken met de klasleerkracht en de andere leden van het schoolteam.
Er worden dan nog geen concrete besprekingen gedaan over de leerlingen.
Dit gebeurt tijdens een individueel oudercontact, waarvan er twee per jaar voorzien zijn.
Zo een oudercontact is de ideale gelegenheid om alle leden van het schoolteam te spreken.
Tijdens deze individuele oudercontacten kunnen de ouders de klastitularissen, het voltallige team en het CLB spreken over de resultaten van hun kind en het zich al dan niet welbevinden op school of thuis. Wanneer de ouders iets signaleren wordt dit verder onderzocht en doorgegeven aan de persoon die het best geplaatst is om hulp te bieden.

Aan elke ouderavond wordt ook een activiteit van het oudercomité gekoppeld. Zo kunnen na de ouderavond nog informele gesprekken plaatsvinden in de gezellige bar die het oudercomité inricht.
Tijdens het eerste individuele oudercontact zal tevens een kerstmarkt doorgaan waar knutselwerkjes van onze leerlingen verkocht worden om zo met de opbrengst onze leerlingen weer iets extra’s aan te kunnen bieden.


2. Het heen- en weerschrift

Elke leerling ontvangt een heen- en weerschrift. Daarin worden vaak activiteiten genoteerd die de leerlingen die dag gedaan hebben. Ook een huiswerkje of een taakje vind je erin terug. Brieven en mededelingen worden via dit schrift meegegeven naar huis.
Het is ook een medium om iets over de leerling te noteren dat niet kan wachten tot een oudercontact. Ook de ouders kunnen hierin iets schrijven. Een goede communicatie tussen ouders en school is immers van groot belang.


3. Weetjes

Ouders kunnen op eenvoudige vraag en op afspraak uitgenodigd worden op een klassenraad of voor een gesprek met een personeelslid of de directie.

 

De ouders kunnen ook een overleg aanvragen op de school. Gelieve dit steeds telefonissch te vragen zodat wij een overleg kunnen plannen.

 

Op vraag van een klassenraad, het schoolteam of de ouders kan een huisbezoek gepland worden.

Onze school tracht een zeer lage drempel te hanteren. De school is steeds telefonisch bereikbaar. Daarnaast staan wij steeds open voor informele en formele gesprekken.

We vragen om een afspraak te maken voor een gesprek of een bezoek aan de school om de schoolwerking niet onnodig te storen en om ons te kunnen organiseren.

welkom3